Contribution by UDM Deputy President - Debate: Budget Vote 9 - State Security (National Treasury) (5 May 2010)

Mr Speaker, honourable Minister and Deputy Minister and honourable Members,

Mokgatlo was United Democratic Movement o thekga Budget Vote ye ya Polokego ya setshaba.

Polokego ya setshaba e bolokwa kudu nageng ye”ngwe le ye”ngwe. Se se re gopotsa polokego ya batho bao ba tla bego ba kgobokane nageng ye ya rena ka nako ya 2010 Soccer World Cup.

Ka ge bonaba bo tletse lefase re tshepha gore Minister wa State Security o ipeakantse ka botlalo mabapi le polokego ya masabasaba a batho ao a tlabego a nyeuma mapatlelong a dipapadi ka tshomisano le mafapa a tshireletso le maphodisa.

Ke kgolwa gore botshebi ya dira ba naga ye ba hlahlilwe gabotse go dira mosomo wa bona wa go kgoboketsa ditaba tsa bohlokwa tshireletsong ya setshaba.

Mo kuranteng ya The Citizen ya lehono go bolelwa ka pomo yeo e foloditseng go thuthupa ka sefatanageng seo se bego se somisitshwe go ba molaba wa go bolaya setshaba sa Amerika. Ge ke tswapola kuranta ye e re “The intent behind this terrorist act was to kill Americans”.

Go wena Minister le basomi ka wena re re le dule le le bo madula a bapile dinokwane e be basimanyana go lena.

Ge baeng ba tlile ka gae, re beela diphapano ka moka ka matheko ra soma mmogo bjalo ka setshaba se tee sa Afrika-Borwa.

UDM e lakaletsa Minister wa tsa polokego ya setshaba mahlogonolo le katlego mosomong wa go tshireletsa setshaba ka tshomisano mmogo le mafapa a mangwe.

Pula ga e ne!
Ke ya leboga.